June 2022

ความเท่าเทียมทางเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวพันกัน

ความเท่าเทียมทางเพศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวพันกัน

COP26 มี ‘วันแห่งเพศ’ ที่ทุ่มเท แต่ผู้หญิงยังคงมีบทบาทน้อยในการอภิปรายนโยบายสภาพภูมิอากาศ โดย ANGELY MERCADO | เผยแพร่ 22 พ.ย. 2564 11:00 น....

Continue reading...